Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag secretaris 2018

 

Bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Annemarie Roos
– voorzitter

Marisca Brinkmann – secretaris

Rina Grouwstra commissaris evenementen en penningmeester

Corien Oostinga– commissaris fok- en gezondheidszaken, evenementen.

Dave van Zantvoort– commissaris redactie en website, tot 3 juni 2018.

 

Algemeen

Het verenigingsjaar 2018 is goed verlopen. De evenementen werden goed bezocht. De aanvragen voor het aanschaffen van een Norfolk Terrier is groot. De geïnteresseerden zoeken via de website naar fokkers, die bij de Rasvereniging aangesloten zijn, of melden zich bij de pup info. Ook de Facebookpagina wordt veelvuldig gelezen. De vernieuwde website wordt eveneens veel bezocht. Het Norfolk Nieuws is een inhoudelijk goed blad met veel fotos van leden.

Vanaf deze plaats willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Zonder hen kan een vereniging niet draaien.  

 

Kynologie

Het bestuur heeft alle ledenvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen van de Raad van Beheer en de Rasgroep terriërs bijgewoond.

De RvB heeft in overleg met de rasverenigingen het Fairfok plan in werking gezet. Het plan is er vooral opgericht om aandacht te besteden aan de Rashonden. Conform Fairfok moeten de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen bekend zijn met mogelijke gezondheidsproblemen binnen het ras dat zij vertegenwoordigen. Wij zijn in dit verband verplicht om het Verenigingsfokreglementen (VFR’s) op te stellen en openbaar te maken. Daarin laten wij zien wat de vereniging doet aan deverbetering van de gezondheid. Via de website van de Raad van Beheer kunt u zien welke gezondheidseisen er in de diverse VFR’s worden gesteld.

Hiermee is het voor pup kopers direct duidelijk wat er binnen het ras door de aangesloten

Rasverenigingen gedaan wordt aan verbetering van de gezondheid.
Onder auspiciën van de Raad van Beheer werd de World Dog Show in Amsterdam gehouden. Er waren een 2500 exposanten. Er hadden zes NTCN leden hun Norfolk Terriër ingeschreven. Er werd streng gecontroleerd op honden die in autos werden achtergelaten. De eigenaren werden gediskwalificeerd en kregen een boete.

 

Bestuursvergaderingen

Er zijn in 2018 vijf bestuursvergaderingen gehouden. Er werd veelvuldig gecommuniceerd via de mail en telefoon.

 

Ledenadministratie

Op 1 januari 2018 was het ledenaantal 178. Op 31 december 2018 190 leden. Waaronder 17 gezinsleden en 2 ereleden. Dit jaar zijn er nogal wat Norfolks overleden en de eigenaren hebben bedankt voor hun lidmaatschap. Inmiddels zijn er weer enkele leden bijgekomen. Het ledenaantal is stabiel te noemen.

 

Norfolk populatie in Nederland.

In 2018 zijn er 107 Norfolk Terriërs in het Nederlandse Stamboek ingeschreven, waaronder 8importen. De vraag naar Norfolk pupjes is groter dan het aanbod.

 

 

Pup info.

Corien Oostinga, bestuurslid fok en gezondheid, heeft de pup info verzorgd. De nesten, voor bemiddeling aangeboden, werden op de website geplaatst. Er werden geen noodgevallen voor herplaatsing aangeboden.

Noodgevallen worden tijdelijk ondergebracht bij een liefhebber, lid van de NTCN. Het noodfonds voorziet hierin.

Op de site is een formulier geplaatst waarin eigenaren een geconstateerde ziekte en de doodsoorzaak van hun Norfolk kunnen vermelden. Zo krijgt de vereniging een beter inzicht in de leeftijd – en waaraan de honden zijn overleden. Helaas melden de leden slechts een enkele maal de doodsoorzaak. Zodra er een erfelijke ziekte is gemeld, neemt het bestuurslid contact op met de fokker.

 

Evenementen en Jongehondendag

De volgende evenementen werden in 2018 door de vereniging georganiseerd:

29 januari Strandwandeling in Bloemendaal aan Zee.

De opkomst was zeer goed te noemen. De warme Glühwein en de Chocomel smaakten goed en het weer zat ook mee. Na afloop vonden wij een goede plek voor de hele groep in het duin paviljoen.

5 april en 17 mei: Fokkersoverleg, beiden in Woudenberg

Op het fokkersoverleg kwamen de volgende punten aan de orde:
* De
aantal gevallen van levershunt is toegenomen. Het bestuur stelt de vraag aan de fok
  kers om opnieuw de verplichte levershunt test in te voeren. De meningen zijn hierover
 
verdeeld. Een tweede fokkersoverleg was volgens het bestuur nodig om de voor en
 
tegenstellingen nog eens te bespreken. Op de ALV zal hierover gestemd worden.
*Uitreiking Oorkondes van de titel Top Norfolk van het jaar gaat naar de Norfolk Terriër de
 
op de CAC/IB-shows de meeste punten vergaard. De puntentelling gaat volgens het
 
reglement Top Norfolk (zie website). In 2017 eindigden twee reuen en een teef met gelijke
 
aantal punten. Omdat Jaeva Bit o’Bover (eig. G.van Stuivenberg) minder shows had gelopen
 
werd deze reu Top Norfolk en kreeg From Garlandswood Beat It (M. Slingerland) een
eervolle vermelding. Jaeva Hell’s Fire (eig. M. Phillips) werd beste Teef. De eigenaren waren
niet aanwezig om de oorkondes in ontvangst te nemen. Dave van Zantvoort zorgt ervoor
dat de eigenaren alsnog de oorkondes ontvangen.

3
juni Algemene Leden Vergadering en Jongehondendag in de Manege van de Selevia Hoeve in Werkendam.
In de ochtend werd de ALV gehouden. In het Verenigings Fokreglement werden enkele wijzigingenvoorgesteld: invoeren verplichte levershunt test, aankeuring en de meldingsplicht van de fokker als er erfelijke ziektes worden geconstateerd.
Op de Algemene ledenvergadering stemden de leden vóór het opnieuw invoeren van een verplichte levershunt test. Eveneens werd de Aankeuring naast een kwalificatie Zeer Goed op een CAC-showingevoerd. Het Reglement Aankeuring Fokgeschiktheid werd goedgekeurd evenals de bovenstaande wijzigingen. Het VFR van 3 juni 2018 is te vinden op de website www.norfolk.nl.
Dave van Zantvoort trad af. Zijn drukke werkzaamheden belet hem om zich voor de volle 100% in te zetten voor de vereniging. Er is nog geen opvolger gevonden. Annemarie Roos overhandigde hem een cadeau voor zijn bewezen diensten. S

De Jongehondendag was een groot succes, mede dankzij de enthousiaste keuringen van mw. M. Janssen-Kalshoven . Er werden 32 pupjes van 14 nesten gekeurd. Een goed gemiddelde van de geboren nesten van 2017 en 2018. Nieuw was de huishondenkeuring. Er waren maar liefst 14 oudere Norfolkjes die door mw. C. Crezee beoordeeld werden.
De Selevia Hoeve in Werkendam was een uitstekende locatie. Het weer liet het toe om buiten te keuren en tevens diverse spelletjes te doen. Mw. B. Gerritsen gaf, onder grote belangstelling, een demonstratie van British Obedience. Mw. K. Voigt maakte de hele dag foto’s. Na afloop was er een BBQ. Met dank aan de vele vrijwilligers die deze geslaagde dag mogelijk maakten.
9 september wandeling in Zeeland
De route liep langs het heerlijke, zilte water van het Veerse Meer. Na afloop van de wandeling waren wij te gast bij de Kanoclub Kanoa. Voor herhaling vatbaar. Met dank aan Milly Blikslager en Corien Oostinga.
22 september Trimdemonstratie en Racen in Rijssen
De trimdemonstratie werd gegeven door Rina Grouwstra en haar dochter Andrea Schmidt.
s Middags kwam de regen met bakken naar beneden, maar dat belette de leden niet om met hun Norfolkjes de strijd aan te gaan. De twee winnaars waren: bij de volwassen honden Jans van de fam. Van Heeten en Bimse bij de jeugd van de fam. Melsert.
18 november Herfstwandeling Kasteel Groeneveld in Baarn
Fenneke van Ooijen kende dit bosgebied en nam de organisatie op zich. 30 leden en 20 Norfolkjes namen deel. Na afloop was het goed toeven in het pannenkoekenhuis De Wildenburg.
Norfolk Nieuws
Dick van Stralen en Marisca Brinkmann (tijdelijk) verzorgden ook dit jaar weer het Norfolk Nieuws dat 4x per jaar verschijnt. Het bestuur krijgt regelmatig complimenten over clubblad door leden en bevriende terrier verenigingen. Een “papieren editie” van het Norfolk Nieuws heeft nog steeds devoorkeur boven een digitale uitgave.
Er is afgelopen jaar regelmatig kopij ingeleverd door de leden en de redactie vraagt u dit vooral te blijven doen. Ook fotomateriaal is van harte welkom!
Het Fokkersbulletin,
Het digitale fokkersbulletin is inmiddels het vierde jaar ingegaan. Alle wetenswaardigheden, de verslagen van bijeenkomsten en achtergrondinformatie t.a.v. van de fokkerij worden hierin gepubliceerd. Inmiddels zijn er 18 Bulletins verschenen. Ook Raadar, een uitgave door de Raad van Beheer, wordt aan alle fokkers en belangstellenden toegezonden.
Website & Sociale Media
De website van de Vereniging wordt verzorgd door Kitty Steenbekkers. Het is een aantrekkelijke website. Nieuws, data van evenementen en updates worden bij voorkeur dezelfde dag geplaatst.
De showuitslagen van de CAC/IB-shows van de Raad van Beheer worden toegezonden aan de secretaris, uitgetypt en door Kitty Steenbekkers op de site gezet.
De Norfolk Club is ook te vinden op Facebook en wordt bijgehouden door Corien Oostinga. Met name de foto’s worden veelvuldig bekeken. Heeft u leuke foto’s van uw Norfolk die u wilt delen met mensen die net als u geïnteresseerd en enthousiast zijn over het ras, post ze op onze Facebookpagina.

Top Norfolk van het jaar 2018.

De titel Top Norfolk van het jaar gaat naar de Norfolk Terrier de op de CAC/IB-shows de meeste punten vergaard. De puntentelling gaat volgens het reglement Top Norfolk (zie website). Dit jaar gaat de oorkonde naar de teef Fine Words at Jaeva van eigenaar R. Schmidt. De beste reu werd JaevaRocka Billy at Jaeva eveneens van R. Schmidt.

 

Tot slot:

Er zal worden getracht om de evenementen zoveel mogelijk te verdelen over het hele land, zodat de leden uit alle windstreken in hun provincie een evenement hebben.

 

De Norfolk Terrier Club Nederland is een gezonde vereniging, qua financiën en ledental. Het bestuur blijft zoeken naar variatie in de evenementen. Natuurlijk kunnen wij dit alles niet zonder uw steun!Ideeën zijn dan ook altijd welkom.

 

Mij rest u een gezellig, gezond en sportief verenigingsjaar 2019 toe te wensen.

 

Marisca Brinkmann, secretaris NTCN.