Jaarverslag secretaris 2017

Jaarverslag secretaris 2017
Bestuur
Na de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Annemarie Roos​- voorzitter
Marisca Brinkmann ​- secretaris
Rina Grouwstra​ – commissaris evenementen, penningmeester
Corien Oostinga​- commissaris fok- en gezondheidszaken
Dave van Zantvoort​- commissaris redactie en website

Algemeen
Het verenigingsjaar 2017 is goed verlopen. De evenementen werden redelijk tot goed bezocht. De aanvragen voor het aanschaffen van een Norfolk Terrier is groot. De geïnteresseerden zoeken via de website naar fokkers, die bij de Rasvereniging aangesloten zijn, of melden zich bij de pup info. Ook de Facebook pagina wordt veelvuldig gelezen. De vernieuwde website wordt eveneens veel bezocht.

Dit jaar is de opbrengst van de loterij die wij tijdens elke clubmatch houden, naar het goede doel “Cancer Research” gegaan. Ons lid Gerda van Stuivenberg heeft op de fiets de berg Alpe D’Huez beklommen. Op 1 april werd eveneens voor dit doel een trimworkshop door Gerda en Ine Krabbe georganiseerd.

Vanaf deze plaats willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Zonder hen kan een vereniging niet draaien.

Kynologie
Het bestuur heeft alle ledenvergaderingen en informatieavonden van de Raad van Beheer en de Rasgroep terriërs bijgewoond.
De RvB heeft in overleg met de rasverenigingen het Fairfok plan in werking gezet. Het plan is er vooral opgericht om aandacht te besteden aan de Rashonden. Conform Fairfok moeten de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen bekend zijn met mogelijke gezondheidsproblemen binnen het ras dat zij vertegenwoordigen. Wij zijn in dit verband verplicht om het Verenigingsfokreglementen (VFR’s) op te stellen en openbaar te maken. Daarin laten wij zien wat de vereniging doet aan de verbetering van de gezondheid. Via de website van de Raad van Beheer kunt u zien welke gezondheidseisen er in de diverse VFR’s worden gesteld.
Hiermee is het voor pup kopers direct duidelijk wat er binnen het ras door de aangesloten
Rasverenigingen gedaan wordt aan verbetering van de gezondheid.

Bestuursvergaderingen
Er zijn in 2017 vijf bestuursvergaderingen gehouden. Er werd veelvuldig gecommuniceerd via de mail en telefoon. Ook werd er overlegd met de Norwich Terrier Club over de gezamenlijke clubmatch.

Ledenadministratie
Op 1 januari 2017 was het ledenaantal 178. Op 31 december 20176 – 178 leden. Dit jaar zijn er nogal wat Norfolks overleden en de eigenaren hebben bedankt voor hun lidmaatschap. Inmiddels zijn er weer enkele leden bijgekomen.

Norfolk populatie in Nederland.
In 2017 zijn er 72 Norfolk Terriërs in het Nederlandse Stamboek ingeschreven, waaronder 2 importen. De vraag naar Norfolk pupjes is groter dan het aanbod.

Pup info.
Corien Oostinga, bestuurslid fok en gezondheid, heeft de pup info verzorgd. De nesten, voor bemiddeling aangeboden, werden op de website geplaatst. Er werden twee noodgevallen voor herplaatsing aangeboden. Voor 1 werd direct een nieuwe eigenaar gevonden. De ander werd tijdelijk ondergebracht bij 1 van de leden. Na een paar weken is ook voor deze hond een nieuwe eigenaar uitgekozen.
Noodgevallen worden tijdelijk ondergebracht bij een liefhebber, lid van de NTCN. Het noodfonds voorziet hierin desgewenst.
Op de site is een formulier geplaatst waarin eigenaren de doodsoorzaak van hun Norfolk kunnen vermelden. Zo krijgt de vereniging een beter inzicht in de leeftijd – en waaraan de honden zijn overleden.

Evenementen
De volgende evenementen werden in 2017 door de vereniging georganiseerd:
29 januari Strandwandeling in Bloemendaal aan Zee.
De opkomst was zeer goed te noemen. De warme Glühwein smaakte goed en het weer zat ook mee. Na afloop vonden wij een goede plek voor de hele groep in het duin paviljoen
5 april Fokkersoverleg in Heteren
Op het fokkersoverleg kwamen de volgende punten aan de orde:
* De voordracht van de keurmeester voor de KCM van 2017. Dit is geworden mw. M
Salminen (Finl) De financiën speelt een grote rol rondom de KCM. De uiteindelijke keuze
van locatie, keurmeester en samenwerking met de NNTC ligt bij het bestuur.
• De oorkonde behorend bij de Tophond van het jaar 2016: de reu Blakens Xpress Yourself werd aan zijn handler Ine Krabbe uitgereikt. Zij zal er zorg voor dragen dat ons lid en de eigenaar Jacky Phillips de oorkonde krijgt.
• Er werd door het bestuur 30 stellingen ter discussie gesteld, verdeelt over 3 hoofdstukken:
1. Inhoudelijk. 2. VFR-handhaving. 3. Verwachtingen van de fokkers en bestuurd over de vereniging.
Er ontstond een levendige discussie. In 2018 komt er een vervolg over de standpunten.
23 april Algemene Leden Vergadering en wandeling langs het Erkermederstrand.
In de ochtend werd de ALV gehouden in de Jutter. Door de verbouwing moest er geïmproviseerd worden. Na de ALV en de lunch werd er gewandeld rond het Erkermedermeer met als afsluiting de Norfolk race. Notulen vindt u op de website.
17 juni wandeling en behendigheid te Ophemert.
Op die dag waren wij te gast in de tuin van Fam. Langerak voor een wandeling in de Uiterwaarden aan de Waal. Paul had een prachtige wandeling uitgeschreven. Na de uitstekende lunch werd in de tuin een spellencircuit uitgezet. Dit geweldige initiatief van Paul en Yet krijgt hopelijk een vervolg.

10 september wandeling op de Hilversumse heide
Fenneke van Ooijen en Maike Uillenhoet kennen deze heide op hun duimpje en hadden voor ons een mooie wandeling uitgezet. De opkomst was groot. Na afloop was het goed toeven op het terras van Fly Inn, alwaar de lunch was.

19 november Kampioensclubmatch te Zutphen.
Op 19 november 2017 vond de Kampioenschapsclubmatch in de Hanzehal te Zutphen plaats. Ook dit jaar weer samen met de Norwich Terrier Club.
De keurmeester was Mrs. Marja Salminen (Finl). Er waren 36 Norfolks ingeschreven.
De uitslagen en onderstaande inschrijvingen zoals vermeldt in de catalogus:
De Clubwinnaar 2017, Beste reu, CAC en BOB werd Jaeva Bit o’Bover. Fokker M. Phillips, eig.; G. van Stuivenberg, mede-eig.: M. Phillips
Beste Teef, CAC en BOS: Jaeva Ace is High. Fokker/eig.: M. Phillips. Mede-eig.: G. van Stuivenberg.
Res. Beste Reu, res.CAC. Dystans Zamlicze. Fokker: A. Sumowska. Eig.: J. Albers. Mede-eig.: D. van Zantvoort.
Res. Beste Teef, res. CAC. Jaeva Hell’s Fire. Fokker/eig.: M. Phillips. Mede-eig.:
G. van Stuivenberg.
Beste Jeugdhond. De Reu Jaeva Best Kept Secret. Fokker: K. Tate. Eig.: R. Schmidt.
Beste Puppy: het reutje Rocka Billy at Jaeva. Fokker: A. Gullick. Eig.: M. Phillips. Mede-eig.: G. van Stuivenberg.
Beste Baby: het teefje Pearl Hardly Vanity. Fokker: A. Nijboer. Eig.: R. Grouwstra
De Gulabin beker voor de beste zelfgefokte teef met een NHSB nummer: Dourin’s Nastasja.
Eigenaar/fokster R. Grouwstra. Tevens beste van de Fokkersklasse.
Tijdens de KCM vond er een loterij plaats. De opbrengst gaat naar het noodfonds.

Norfolk Nieuws
Dave van Zantvoort en Dick van Stralen verzorgden ook dit jaar weer het Norfolk Nieuws dat 4x per jaar verschijnt. Het bestuur krijgt regelmatig complimenten over clubblad door leden en bevriende terrier verenigingen. Een “papieren editie” van het Norfolk Nieuws heeft nog steeds de voorkeur boven een digitale uitgave.
Er is afgelopen jaar regelmatig kopij ingeleverd door de leden en de redactie vraagt u dit vooral te blijven doen. Ook fotomateriaal is van harte welkom!

Het Fokkersbulletin,
Het digitale fokkersbulletin is inmiddels het derde jaar ingegaan. Alle wetenswaardigheden, de verslagen van bijeenkomsten en achtergrondinformatie t.a.v. van de fokkerij worden hierin gepubliceerd. Inmiddels zijn er 14 Bulletins verschenen. Ook Raadar, een uitgave door de Raad van Beheer, wordt aan alle fokkers en belangstellenden toegezonden.

Website & Social Media
De website van de Vereniging wordt redactioneel bijgehouden door onze webmaster Mark Klerks. De webmaster werkt samen met Kitty Steenbekkers en bestuurslid Dave van Zantvoort aan een aantrekkelijke website. Nieuws, data van evenementen en updates worden bij voorkeur dezelfde dag geplaatst.
De showuitslagen van de CAC/IB shows van de Raad van Beheer worden toegezonden aan de secretaris, uitgetypt en door Kitty Steenbekkers op de site gezet.
De Norfolk Club is ook te vinden op Facebook. Met name de foto’s worden veelvuldig bekeken. Heeft u leuke foto’s van uw Norfolk die u wilt delen met mensen die net als u geïnteresseerd en enthousiast zijn over het ras, post ze op onze Facebookpagina.

Top Norfolk van het jaar 2017.
De titel Top Norfolk van het jaar gaat naar de Norfolk Terrier de op de CAC/IB shows de meeste punten vergaard. De puntentelling gaat volgens het reglement Top Norfolk (zie website). Dit jaar eindigden twee reuen en een teef met gelijke aantal punten. Omdat Jaeva Bit o’Bover (eig. G.van Stuivenberg) minder shows had gelopen werd deze reu Top Norfolk en kreeg From Garlandswood Beat It (M. Slingerland) een eervolle vermelding. Jaeva Hell’s Fire (eig. G. van Stuivenberg & M. Phillips) werd beste Teef.

Tot slot:
Er zal worden getracht om de evenementen zoveel mogelijk te verdelen over het hele land, zodat de leden uit alle windstreken in hun provincie een evenement hebben.

De Norfolk Terrier Club Nederland is een gezonde vereniging, qua financiën en ledental. Het bestuur blijft zoeken naar variatie in de evenementen. Natuurlijk kunnen wij dit alles niet zonder uw steun! Ideeën zijn dan ook altijd welkom.

Mij rest u een gezellig, gezond en sportief verenigingsjaar 2018 toe te wensen.

Marisca Brinkmann, secretaris NTCN.