Jaarverslag NTCN 2019

Jaarverslag NTCN 2019

Bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Annemarie Roos             – voorzitter en tijdelijk website

Marisca Brinkmann        – secretaris en tijdelijk redactie

Rina Grouwstra              – commissaris evenementen en penningmeester

Corien Oostinga             – commissaris fok- en gezondheidszaken, evenementen.

Commissaris redactie: vacant.

Algemeen en ingekomen stukken.

De evenementen in het Verenigingsjaar 2019 werden goed bezocht. De NTCN-website wordt eveneens veel bekeken, evenals de Facebook pagina. Het Norfolk Nieuws is een inhoudelijk goed blad met veel foto’s en artikelen  van leden.

Enkele fokkers willen publicatie van de gegevens van de levershunttesten op een openbare website van de NTCN. Er is geen gerechtvaardigd belang om deze gegevens te publiceren voor buitenstaanders. De kennelgegevens zijn nl te herleiden tot persoonsgegevens. Voor de leden en fokkers zijn deze gegevens toegankelijk, zoals is overeengekomen in de ALV van 28 april 2019. Op de website, onder Fokken, staat de jaargang 2019 – voor leden toegankelijk. Vanaf september krijgt het bestuur verzoeken om de ALV van 2020 te verschuiven. Aangezien de oorspronkelijke datum van de ALV reeds verschoven is i.v.m. deelname van 2 exposanten aan de World Dog Show in Madrid, zijn de verzoeken afgewezen.

Crowd funding voor het onderzoek door dr. F. van Steenbeek naar het gen dat levershunt veroorzaakt, heeft een bedrag van € 1088,00 opgeleverd. Door middel van verkoop van prenten, beeldjes en andere dogmania-spullen + de extra bijdrage uit het noodfonds, zoals afgesproken op de ALV van 28 april 2019.  

De Clubmatch is dit jaar met 6 andere Terriër Rasverenigingen gezamenlijk georganiseerd. Daartoe werd de gehele IJsselhal in Zutphen gehuurd. Deze opzet gaf veel extra overleg en veel reisuren.

Men vergeet wel eens dat elk bestuurslid, net als vele vrijwilligers, veel tijd stoppen in het laten draaien van een rasvereniging met 200 leden. Het organiseren van evenementen, het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Beheer, de Rasgroep Terriërs en de bestuursvergaderingen.

Vanaf deze plaats willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Zonder hen kan een vereniging niet draaien. 

Kynologie

Het bestuur heeft alle ledenvergaderingen, de Algemene ledenvergaderingen van de Raad van Beheer en de Rasgroep terriërs, bijgewoond.

Conform Fairfok moeten de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen bekend zijn met mogelijke gezondheidsproblemen binnen het ras dat zij vertegenwoordigen. Wij zijn in dit verband verplicht om het Verenigingsfokreglementen (VFR’s) op te stellen en openbaar te maken. Daarin laten wij zien wat de vereniging doet aan de verbetering van de gezondheid. Via de website van de Raad van Beheer kunt u zien welke gezondheidseisen er in de diverse VFR’s worden gesteld.

Hiermee is het voor pup-kopers direct duidelijk wat er binnen het ras door de aangesloten

Rasverenigingen gedaan wordt aan verbetering van de gezondheid.
In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer is het nieuwe Tuchtrecht aangenomen. In juni 2020 zal dit ingaan. Evenals de Matrix, waar alle geprotocolleerde onderzoeken van de VFR’s van de Rasverenigingen in verwerkt worden. Voldoet een fokker niet aan deze Matrix, dan wordt op de stamboom vermeld: voldoet niet aan de eisen van de Rasvereniging.

Bestuursvergaderingen

Er zijn in 2019 drie bestuursvergaderingen gehouden. Er werd zeer veelvuldig gecommuniceerd via de mail, de Bestuurs-app en telefoon.

Ledenadministratie

Op 1 januari 2019 was het ledenaantal 190.  Op 31 december 2019 – 196 leden. Waaronder 17 gezinsleden en 2 ereleden. Het ledenaantal groeit. Het bestuur ziet zijn inzet voor het organiseren van diverse recreatieve evenementen beloond met een lichte groei van leden.  

Norfolk populatie in Nederland.

In 2019 zijn er 107 Norfolk Terriërs in het Nederlandse Stamboek ingeschreven. De import Norfolks worden niet meer vermeld door de Raad van Beheer.

Pup info.

Corien Oostinga, bestuurslid fok en gezondheid, heeft de pup info verzorgd. De geboortes van 28 nesten met in totaal 89 pups (42 reuen en 47 teven) werden bij de pup info gemeld. De nesten, voor bemiddeling aangeboden, werden op de website geplaatst. Belangstellenden voor een pup werden verwezen naar de fokkers met de mededeling dat elke fokker zelf zijn/haar selectie van gegadigden doet. Er werden geen noodgevallen voor herplaatsing aangeboden.

Noodgevallen worden tijdelijk ondergebracht bij een liefhebber, lid van de NTCN. Het noodfonds voorziet hierin.

Op de site is een formulier geplaatst waarin eigenaren een geconstateerde ziekte en de doodsoorzaak van hun Norfolk kunnen vermelden. Zo krijgt de vereniging een beter inzicht in de leeftijd – en waaraan de honden zijn overleden. Helaas melden de leden slechts een enkele maal de doodsoorzaak. Zodra er een mogelijk erfelijke ziekte is gemeld, neemt het bestuurslid contact op met de fokker.  

Bij één pup werd een operabele levershunt geconstateerd. Helaas is dit hondje vroegtijdig aan een infectie overleden.

Evenementen ;

De volgende evenementen werden in 2019 door de vereniging georganiseerd:

22 januari Strandwandeling in Bloemendaal aan Zee.

De opkomst was zeer goed te noemen. Traditiegetrouw was er warme Glühwein. Het weer zat ook mee. De wisseling van eigenaar van het paviljoen, had tot gevolg dat na afloop een gezamenlijk samenzijn niet plaats vond. Wij gaan volgend jaar op zoek naar een andere locatie.   

16 maart    Fokkersoverleg. Op veler verzoek op een zaterdag. 11.00 uur.  Wegens te weinig belangstelling (inschrijven was gewenst) is het Fokkersoverleg gecanceld.
28 april Algemene Leden Vergadering
Amerongen, Bosrestaurant-Pannekoekenhuis ’t Berghuis aan de Veenseweg 28.
In de ochtend werd de ALV gehouden. Het Financiële verslag, de jaarrekening van 2018 en de begroting 2019 werden goed gekeurd. Vastellen contributie: de voorgesteld verhoging naar € 26 werd verworpen. Nieuwe leden krijgen het Norfolk Nieuws digitaal toegestuurd. Dat bespaart portokosten.
Mw. R. Grouwstra werd herkozen als penningmeester. Corien Oostinga deed verslag van ziekte en overlijden. 3 meldingen van overlijden zijn gemeld. Het verslag van de Pupinfo en herplaatsing: er werden 28 nesten geboren. 12 werden door de Pupinfo bemiddeld.    
In het Verenigings Fokreglement werden enkele wijzigingen voorgesteld: invoeren verplichte levershunt test, aankeuring en de meldingsplicht van de fokker als er erfelijke ziektes worden geconstateerd. Op verzoek van de Raad van Beheer moest er een wijziging in de tekst van het VFR komen t.a.v. de levershunt test. Tekst  is aangepast en goedgekeurd door de Raad van Beheer. Wijzigingen zijn te vinden op de website www.norfolk.nl.
 N.a.v. het verzoek van 2 fokkers, mw. Gerda van Stuivenberg en mw. Ine Krabbe, is er een agendapunt ‘publiceren van testresultaten in het Norfolk Nieuws “ op de agenda geplaatst. Dit betekent dat de geheimhoudingsplicht van de stamboomgegevens, zoals die ooit door de ALV in 2002 is aangenomen, moet worden opgeheven. Het opheffen van de geheimhoudingsplicht kan alleen indien, en voor zover dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De te publiceren stamboomgegevens zijn nl. te herleiden tot een fokker en/of eigenaar en wordt binnen de AVG beschouwd als een te beschermen persoonsgegeven (art.4 AVG) Na een nogal heftige discussie, waar vaak op de man- bestuursleden- gespeeld werd, bleek dat iedereen de noodzaak van openheid noodzakelijk vond. Echter, omdat de wijze van vererving van de levershunt nog geen enkel uitsluitsel biedt, dan behalve de combinatie niet herhalen, is het nut van publicatie beperkt. Zoals een niet fokker aanhaalde: je maakt de verwarring alleen maar groter.

Het voorstel om aan alle geïnteresseerde leden de mogelijk te bieden om zich op de hoogte te stellen door zich aan te melden voor het Fokkersbulletin en/of persoonlijk de gegevens bij het bestuurslid F&G Corien Oostinga werd als oplossing gezien. Het voorstel om een link te plaatsen op de Openbare Website onder Fokkers/ Fokkersbulletin is bij navraag niet toegestaan (art.4 AVG). De website is openbaar. Slechts geïnteresseerden leden/fokkers zijn belanghebbenden, die een gerechtvaardigd belang hebben. De wet gaat boven het besluit van de ALV. Wel is er een link geplaatst van een jaargang Fokkerbulletins, die voor leden toegankelijk is met een wachtwoord.
Men besluit tot: opheffen van de geheimhoudingsplicht m.i.v. 28 april 2019
– Publicatie in het Fokkersbulletin. Alle geïnteresseerde leden kunnen dit bulletin aanvragen bij Corien Oostinga (bestuurslid F&G) en/of persoonlijk informatie vragen.
Bij de rondvraag beschuldigde Ine Krabbe het bestuur dat deze aan belangenverstrengeling t.a.v. het inzetten van de dekreuen deed. Deze verdenking werd niet hard gemaakt, de cijfers wezen op het tegendeel en haar opmerking was buitengewoon kwetsend.    
19 mei aankeuring.
Putten. Scouting centrum. In samenwerking met de Jack Russell terrier Club hield de NTCN een Aankeuring. Keurmeesters. Mw. J. Bode en Mw. G. van Stuivenberg.
Er werden 9 Norfolk Terriers aangekeurd. 6 teven en 3 reuen. 1 teefje werd nog niet goedgekeurd.
De eigenaren krijgen een door de beide keurmeesters ondertekend exemplaar. Het tweede exemplaar gaat in het archief van de NTCN, de Pupinfo wordt over de uitslag ingelicht zoals in het Reglement  Aankeuring is voorgeschreven.  
8 juni Rondje Betuwe.
De wandeling, georganiseerd door Yet Langerak en Paul Zwartkruis, liep langs de uiterwaarden van de Waal. Wat een prachtig wandelgebied! Na afloop was het goed toeven in de tuin van Yet en Paul voor de lunch. ’s Middags was er de gelegenheid om te racen met onze eigen racebaan.   
19 oktober Trimdemonstratie en Racen in Rijssen
De trimdemonstratie werd gegeven door Rina Grouwstra en haar dochter Andrea Schmidt. Tegelijkertijd waren er allerhande Dogmania Spullen ten toon gesteld en  te koop aangeboden voor het goede doel: ‘levershunt de Hondenwereld uit”. Het onderzoek van dr. Frank van Steenbeek van de Universiteit voor gezelschapsdieren in Utrecht. In 2019 is er € 1088,00 opgehaald.
Bij het racen waren er 25 deelnemers, verdeeld over volwassen en jonge honden tot 15 maanden.
Jip ( Booijveld Marvin) van de Fam. Roerdink werd winnaar bij de volwassen honden en Ruby ( Chatterbox of Queensborough) van Cathelijne Agterhof bij de jonge honden.
10 november Kampioensclubmatch in Zutphen.
Keurmeester mw. Ilse Freerksen. (Duitsl)
Voor het eerst werd de KC gehouden met andere ( 6) Terriërverenigingen in de grote volledige IJsselhal in Zutphen. Voordeel was dat de kosten van de hal en het meubilair( stoelen, tafels, afzetting ring) en de kosten schoonmaak hal verdeeld kon worden. Omdat er meerdere rassen waren, waren er diverse stands geïnteresseerd om deel te nemen en ruimte te huren. Het was een gezellige drukte rondom alle ringen. Nadeel: veel overleg met de overige 6 Terrier verenigingen. De lunchruimte kon slechts voor ringpersoneel en keurmeesters gebruikt worden. Een strak tijdschema moest hier zorg voor dragen. Helaas kon de Best in Show van alle rassen niet gekozen worden. Er liep één rasvereniging behoorlijk uit en de keurmeesters van de overige rassen gaven er de voorkeur aan om de terugreis te aanvaarden.
Uitslagen: Beste Jongste pup: From Dash Mountain Farm’s High Five. Beste pup: From Dash Mountain Farm’s Prada. Beste Jeughond & res.CAC: Jaeva Rock the Boat. Beste Reu & CAC: Wielenshoeve Nashville. Beste Teef & CAC & Beste van het Ras: From Dash Mountain Farm’s Red Robin. Res. Beste Teef & res. CAC: Terrigan Jezzabelle. Beste Veteraan: Dourin’s Evy Everglade.

Norfolk Nieuws
Dick van Stralen en Marisca Brinkmann (tijdelijk) verzorgden ook dit jaar weer het Norfolk Nieuws dat 4x per jaar verschijnt. Het bestuur krijgt regelmatig complimenten over clubblad door leden en bevriende terrier verenigingen. Een “papieren editie” van het Norfolk Nieuws heeft nog steeds de voorkeur boven een digitale uitgave.
Er is afgelopen jaar regelmatig kopij ingeleverd door de leden en de redactie vraagt u dit vooral te blijven doen. Ook fotomateriaal is van harte welkom!
Het Fokkersbulletin,
Het digitale fokkersbulletin is inmiddels het vierde jaar ingegaan.  Alle wetenswaardigheden, de verslagen van bijeenkomsten en achtergrondinformatie t.a.v. van de fokkerij worden hierin gepubliceerd. Inmiddels zijn er 23 Bulletins verschenen. Ook Raadar, een uitgave door de Raad van Beheer, wordt aan alle fokkers en belangstellenden toegezonden.
Website & Sociale Media
De website van de Vereniging wordt verzorgd door Kitty Steenbekkers. Het is een aantrekkelijke website. Nieuws, data van evenementen en updates worden bij dezelfde dag al geplaatst. Webmaster is Mark Klerks.
De showuitslagen van de CAC/IB-shows van de Raad van Beheer worden toegezonden aan de secretaris, uitgetypt en door Kitty Steenbekkers op de site gezet.
De Norfolk Club is ook te vinden op Facebook en wordt bijgehouden door Corien Oostinga. Met name de foto’s worden veelvuldig bekeken. Heeft u leuke foto’s van uw Norfolk die u wilt delen met mensen die net als u geïnteresseerd en enthousiast zijn over het ras, post ze op onze Facebookpagina.

Top Norfolk van het jaar 2019.

De titel Top Norfolk , de laatste uitreiking van deze oorkonde, gaat naar de Norfolk Terrier de op de CAC/IB-shows de meeste punten vergaard. De puntentelling gaat volgens het reglement Top Norfolk (zie website). Dit jaar gaat de oorkonde naar de reu Wielenshoeve Nashville, van eigenaar R. Schmidt.

Tot slot:

Er zal worden getracht om de evenementen zoveel mogelijk te verdelen over het hele land, zodat de leden uit alle windstreken in hun provincie een evenement hebben.

De Norfolk Terrier Club Nederland is een gezonde vereniging, qua financiën en groeiend ledental. Het bestuur blijft zoeken naar variatie in de evenementen. Natuurlijk kunnen wij dit alles niet zonder uw steun! Ideeën zijn dan ook altijd welkom.

Mij rest u een gezellig, gezond en sportief verenigingsjaar 2020 toe te wensen.

Marisca Brinkmann, secretaris NTCN.