Gewijzigde agenda van de ALV op 28 april 2019

Gewijzigde agenda van de ALV op 28 april 2019.

Beste leden,

N.a.v. agendapunten die zijn ingebracht door enkele leden zijn er wijzigingen in de agenda van de ALV op 28 april 2019. Conform de Statuten art.37 lid 5 zijn deze toegevoegd aan de Agenda van de ALV .  

 

Hierbij de gewijzigde agenda van de ALV op 28 april 2019.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 april 2019. Aanvang 11.00 uur.

Locatie: Bosrestaurant-Pannekoekenhuis ’t Berghuis aan de Veenseweg 28, te Amerongen.

Opening

1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2018 (gepubliceerd in Norfolk Nieuws Zomer 2018)
3. Jaarverslag 2018. (wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de secretaris, wordt tevens gepubliceerd op de website)
4. Financieel Verslag 2018.
Jaarrekening 2019 en begroting 2019. (wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de penningmeester).
Vaststellen mandaat penningmeester.
5. Verslag Kascommissie
6. Benoeming Kascommissie
7. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2020 te verhogen. De contributie  wordt verhoogd van € 24.00 naar € 26.00. Gezinslid blijft € 7,00.
8. Bestuursverkiezing.
Statutair is aftredend mevr. R. Grouwstra- de Nijs. Zij stelt zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten:
Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moeten tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.
9. Verslag melding Ziekte en Overlijden.
10. Evaluatie Verenigingsfokreglement (VFR). Goedgekeurd door de R.v.B. op 31 oktober 2013. Herzien op 3 juni 2018.
Reglement aankeuring.
11. Publiceren test-resultaten levershunt.  
* pre-advies Betuur NTCN .
12. Verslag pupinfo en herplaatsing.
13. Tophond van het jaar.
14. Rondvraag
15. Sluiting.

 

Pré advies  n.a.v. agendapunt Publicatie testresultaten Levershunt in Clubblad.

Als gevolg van het schriftelijk verzoek van enkele fokkers:- Publicatie testresultaten Levershunt- is dit op de agenda van de A.L.V. geplaatst onder punt 11.  
Het voorstel is : het publiceren van de uitslagen van de (verplichte) levershunt testen in het clubblad.  

Dit betekent dat de geheimhoudingsplicht van de stamboomgegevens zoals die ooit door de A.L.V. in 2002 n.a.v. het eerste gezondheidsonderzoek is aangenomen, moet worden opgeheven.

Het standpunt van het bestuur in deze is:

Het opheffen van de geheimhoudingsplicht kan alleen indien en voor zover dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

De te publiceren stamboomgegevens die zijn te herleiden tot een fokker en/of eigenaar worden binnen de A.V.G. beschouwd als (te beschermen) persoonsgegevens (art 4 AVG).

De publicatie van persoonsgegevens is, behoudens toestemming betrokkene volgens de A.V.G. alleen dan toegestaan wanneer daar een gerechtvaardigd belang voor bestaat. Die rechtvaardiging moet worden gevonden in de reden voor publicatie en de wijze waarop wordt gepubliceerd (art 6 A.V.G.).

Bij inwinnen van juridisch advies ( o.a. Mr D. Dokkum van de Raad van Beheer ) bleek :

1. Dat de publicatie van testgegevens inclusief de stamboomnamen in het clubblad, in strijd is met de door de A.V.G te beschermen privacybelangen.
2. Dat de publicatie in het NTCN – Fokkersbulletin een gerechtvaardigd belang oplevert : dat de fokker rekening kan houden met de testgegevens.

Daarom is het advies van het bestuur (mede gelet op de verantwoordingsplicht voor de A.V.G.)

1. Opheffing van de geheimhoudingsplicht m.i.v. datum besluit A.L.V. van 28 april 2019
2. Publicatie in het Fokkersbulletin. Bekendmaking beperkt zich tot de direct belanghebbenden.
3. Daar bij aantekenend dat het te verwachten is, dat het nut van deze  wijziging beperkt is omdat er nog steeds geen zicht bestaat op de wijze van vererving van de levershunt.  
4. Het verlenen van financiële steun aan het onderzoek naar de genetische achtergrond van Dr. F van Steenbeek waardoor in de toekomst het ontstaan van een levershunt bij Norfolks tot het verleden zal behoren.

 

Het Bestuur van de NTCN
Maart 2019.