Algemene Ledenvergadering 5 september 2020

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 september 2020. Aanvang 11.00 uur.

Locatie: Manege de Selevia Hoeve, Kooike 2, Werkendam in het Nationaal Park de Biesbosch.

Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Opening

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2019 (gepubliceerd in Norfolk Nieuws Zomer 2019)
 3. Jaarverslag 2019. (wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de secretaris, wordt tevens gepubliceerd op de website)
 4. Financieel Verslag 2019.
  Jaarrekening 2020 en begroting 2020. (Gepubliceerd in het Voorjaarsnummer van het Norfolk Nieuws, wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de penningmeester).
  Vaststellen mandaat penningmeester.
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie
 7. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2021 niet te verhogen.
 8. Bestuursverkiezing.
  Het Bestuur van de NTCN stelt voor om mw. I. van Loo te benoemen als Commissaris Algemene Zaken.   
  Statutair is aftredend mevr. M. Brinkmann. Zij stelt zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten:
Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moeten tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.

     9.   Keurmeester KCM 2021

   10.  De voorstellen van de Extra Algemene Vergadering.
   11.  Verslag melding Ziekte en Overlijden.

12.  Verslag: Crowd funding onderzoek dr. F. van Steenbeek.

13    Verslag Pupinfo en herplaatsing.

14.   Rondvraag en Sluiting