I.v.m. Coranavirus agelast. Agenda en pre advies extra algemene ledenvergadering 19 maart a.s.

Beste Leden

Voor u ligt de agenda van de Extra Algemene Ledenvergadering van 19 maart.
De agenda werd na het extra Norfolk Nieuws ons nog toegezonden door de 10 leden/aanvragers.

Het bestuur heeft aangeboden om de geschilpunten te bespreken op het fokkersoverleg o.l.v. een onafhankelijke voorzitter. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen. Nu hebben 10 leden, gebruikmakend van hun statutaire rechten, verzocht om een Extra Algemene Vergadering op 19 maart 2020. Op de datum die oorspronkelijk was gepland voor het Fokkersoverleg.

Iedereen is welkom. Dit gaat de hele Vereniging aan. Deze vergadering is er niet alleen voor fokkers!

Het bestuur heeft haar visie gegeven op de door de 10 leden ingebrachte agenda. In het schuin gedrukte gedeelte vindt u ons pré-advies. Men wil n.l. een stemming over de agendapunten 4-5-6-8-10.

Op verzoek van 9 leden zal de stemming over deze agendapunten schriftelijk plaats vinden.

Agenda Extra Algemene Vergadering op 19 maart 2020. Locatie: Restaurant de Schimmel, Stationsweg Oost 243 te Woudenberg. Aanvang 19.30 uur.
De ons toegestuurde agenda:

 •   

Agenda Extra Algemene Leden Vergadering Norfolk Terriër Club Nederland 19 maart 2020

 1. Opening
 2. Vaststellen Notulist
 3. Vaststellen Dagvoorzitter
 4. Kampioens Club Match (KCM)
 5. Top Norfolk
 6. Resultaten Levershunt Test
 7. Testen “ Fluffie-vacht “ gen
 8. Fokgeschiktheids keuring
 9. Openbaarmaking Notulen Bestuursvergaderingen
 10. Structuur benoemen keurmeester KCM
 11. Geschillen commissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ad 2:     Vaststellen en goedkeuren notulist door de vergadering.
Het bestuur heeft de Extra Algemene Vergadering bijeengeroepen, op verzoek van 10
leden. De Statuten artikel 40  , lid 2 is duidelijk. Er is geen vaststellen noch goedkeuring door de vergadering   nodig  voor de notulist.

Ad 3:     Het bestuur heeft voorgesteld een onafhankelijk dagvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia aan te stellen. Deze dient door de vergadering te worden goedgekeurd en wordt na voorstelling ter goedkeuring aan de vergadering voorgedragen
Het Bestuur bepaalt zelf wie er wordt toegelaten. Artikel 39 lid 2. Het bestuur bepaalt zelf voorzitter en notulist art 40 Statuten art 39 lid 1 indien de voorzitter buiten de leden is benoemd.

Ad 4:     Het bestuur heeft, éénzijdig en zonder overleg met de leden,  bepaald dat de jaarlijkse KCM een tweejaarlijkse evenement wordt. De groep bezorgde leden willen dit graag een jaarlijks evenement houden en willen dit ter stemming brengen.

 
Het  Fokkersoverleg van zaterdag 16 maart 2019 is wegens tekort aan belangstelling afgelast. Op de agenda stond het discussiepunt: de KCM – Jonge Hondendag.

De NTCN heeft ongeveer 200 leden, de vereniging wordt gedragen door de leden. Het bestuur wil deze leden tegemoet komen door tweejaarlijks een groot evenement te organiseren. Dit betekent financieel gezien dat we de clubmatch ook tweejaarlijks organiseren.

De inschrijvingen van de Kampioens  Club Match (KCM) lopen zeer snel terug. 2013: Jill Stevenson (UK) 51 . 2014: W. Peper (Duitsl) 50 honden – 2015: Elly Weijenborg (NL) 31 .
2016: Lesley Crawley  (UK) 40.

              2017 – M. Salminen (Finl) . Totaal aantal inschrijvingen = 36 .
Verdelingen : 4 huishonden – 8 Buitenlandse Stambomen, geen NHSB:
Samenvatting: 4 van de 36 inschrijvingen zijn huishonden. 5 NL  Fokkers – meer dan 2 inschrijvingen. In totaal 22 exposanten.


 2019  – I. Freerksen. (Duitsl)  Totaal aantal inschrijvingen = 30.   28 aanwezig. Op de voorlaatste sluitingsdag waren er slechts 19 Norfolks ingeschreven. Na enkele huishonden bezitters persoonlijk te benaderen leverden dit nog enkele Norfolks op.
Verdelingen:  5 huishonden – 4 buitenlandse Stambomen, geen NHSB 
Samenvatting: 5 van de 30 inschrijvingen zijn huishonden. 5 NL fokkers met meer dan 2
honden. 4 buitenlandse Stambomen, geen NHSB. In totaal 18 exposanten
 . 
Jonge Hondendag 2018.
14 nesten- 30 jonge honden en puppen
Huishondenkeuring:  9
Fokgeschikheidskeuring: 2
Totaal: 41 voornamelijk Huishonden.
Totaal KCM 2017 – 4 huishonden
Totaal KCM 2019 –  5 huishonden.

              Het besluit van het Bestuur om tweejaarlijks een Jonge Hondendag  en de KCM te houden, spreekt gelet op de feiten voor zich.
 
Het bestuur raadt de vergadering af om elk jaar een KCM te organiseren.

Ad 5:     Het bestuur heeft, éénzijdig en zonder overleg met de leden,  bepaald dat de Top Norfolk
 wordt afgeschaft.  De groep bezorgde leden willen dit graag voortzetten per 1 januari 2020
 weer nieuw leven inblazen en willen dit ter stemming brengen.

In 2014 heeft het bestuur het voorstel van Dave van Zandvoort aangenomen voor het organiseren van Top Norfolk van het jaar. De titel is ingesteld met het oog op de deelname van een groter aantal fokkers, een stimulans om meer te showen. Door een verbreding van de groep exposanten zou de fokkerij kunnen worden bevorderd. Dat zou weer kunnen bijdragen aan de ledenaanwas.
Elk jaar heeft het bestuur een optelsom gemaakt van het aantal en de diversiteit van de exposanten en het aantal honden die ingeschreven zijn. Nu vier jaar verder, begin 2019, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de doelstellingen niet zijn gehaald. Het aantal inschrijvingen voor de shows is gehalveerd. De groep exposanten is veel kleiner geworden, en het aantal inschrijvingen in het NHSB is eveneens iets teruggelopen terwijl het aantal leden licht is gegroeid. Er zijn geen aanwijzingen dat de exposanten een extra bijdrage hebben geleverd aan de leden aanwas.
Daarmee staat vast dat het in het leven roepen van de titel Top Norfolk van het jaar niet of nauwelijks heeft bijgedragen aan de (statutaire) doelen van onze vereniging. Daarom heeft bestuur besloten om het uitroepen van de Norfolk van het jaar met ingang van 2020 af te schaffen.
Dit betekent dat 2019 het laatste jaar is waarin de puntentelling plaats vindt en in 2020 is de laatste keer dat de oorkonde op het fokkersoverleg wordt uitgedeeld.
In 2018 zijn er 19 shows geweest met 39inschrijvingen= gmiddeld 2,0 exposanten
In 2019 zijn er 15 shows geweest met 36 inschrijvingen= gemiddeld 2,4. exposanten.
Om daar een titel Top Norfolk van het Jaar aan te verbinden, lijkt het bestuur niet realistisch.     

Het bestuur stelt voor om dit voorstel af te wijzen.

Ad 6:     Op de jaarvergadering van 2018 is reeds door de vergadering beslist, dat de resultaten van de Levershunt tests zullen worden gepubliceerd. Het bestuur heeft om meerdere redenen dit nagelaten. Daar de uitkomsten van deze tests zeer belangrijk zijn voor het fokken van een gezond ras, verzoeken wij het bestuur, met terugwerkende kracht vanaf 3 juni 2018, de resultaten, met toestemming van de fokkers, te publiceren in het clubblad. Dit gelijk aan de publicaties van bijvoorbeeld zusterverenigingen als de Jack Russell Club Nederland, Cairn Terriër Club Nederland en de West Highland White Terriërclub Nederland in hun clubblad doen met vermelding van de volledige naam van de hond, de geboorte datum en de uitslag. Hierover willen we een stemming van de ALV.

              Op de Jaarlijkse Ledenvergadering van 2018 is het voorstel van het bestuur om de levershunttest verplicht in te voeren, aangenomen.
Op de Jaarlijkse Ledenvergadering van 2019 is de geheimhoudings plicht opgeheven. Er is een motie aangenomen waarbij het bestuur wordt gevraagd om de testresultaten in het Norfolk Nieuws openbaar te maken.

In verband met de AVG is het niet toegestaan om in het Norfolk Nieuws en op de website levershunt test gegevens te publiceren.  Het is inmiddels wel mogelijk om via een link en een wachtwoord de gegevens in te zien op de website. Wachtwoord is op te vragen bij het secretariaat. De fokkers en geïnteresseerde leden kunnen de testresultaten inzien in het Fokkersbulletin.

              De West Highland White Terriërclub Nederland en de Jack Russell Club Nederland publiceren de geprotocolleerde onderzoeken, die ook bij de Raad zichtbaar zijn. Alleen met stamboomnaam hond en NHSB. Geen van beide Rasverenigingen hebben Levershunt uitslagen. Levershunttest is bij beide verenigingen niet verplicht. Het is ook geen geprotocolleerd onderzoek zoals het ECVO, de HD en ED onderzoeken. Deze zijn te zien (openbaar) bij de Raad van Beheer.
De Nederlandse Cairn Terrier Club heeft een overeenkomst met de leden voor publicatie van PSS uitslagen, maar niet met waarden. Alleen positief of negatief. De fokkers zijn verplicht om de puppen in Utrecht te laten testen.
Samengevat: De levershunttest is niet geprotocolleerd. Er is geen convenant met de Raad.  Dus niet openbaar. Onze fokkers kunnen in elke gezelschapskliniek waar een dierenarts gespecialiseerd in interne geneeskunde is, de puppen laten testen.  

Het bestuur stelt voor om
dit agendapunt af te wijzen. Bovendien is deze publicatie niet rechtmatig.          

Ad 7:     Het bestuur stelt voor de Norfolks te gaan testen op “ Fluffie-vacht “ gen onder de paraplu van de gezondheids commissie. Een Fluffie-vacht gen is volgens de kenners geen gezondheids afwijking. Tevens staat er in de rasstandaard van de Norfolk terriër niets vermeld over Fluffie-vachten. Mochten fokkers op vrijwillige basis gaan testen op dit gen, zijn wij hier niet op tegen maar een verplichting leidt alleen tot meer ongewenste regels.

              Het bestuur heeft géén voorstel gedaan om verplicht te gaan testen op het fluffy gen. Wel
             willen wij voorstellen dat de eigenaren van reu en teef bij een voorgenomen dekking een
             informatieplicht hebben jegens elkaar over de aanwezigheid van fluffy nakomelingen in
             eerdere nesten.         

              Fluffy is wel degelijk een afwijking van de rasstandaard. Vacht: hard, draadachtig, recht, dicht
op het lichaam liggend.

Ad 8:     Het bestuur heeft, zonder overleg met de met de leden, besloten dat de fokgeschiktheids keuring, die wordt gedaan door 2 keurmeesters, € 25 per hond moet kosten. Deze keuringen zijn in het leven geroepen om honden die, om welke reden ook, niet geschikt zijn om een kwalificatie te halen op de reguliere shows, toch te kunnen inzetten voor de fok en zodoende de genenpoel te verbreden. Dit is een nobel streven. Bij andere (zuster) verenigingen kost een dergelijke aankeuring tussen de € 60 en € 75. Wij stellen aan de vergadering voor, de prijs van deze keuring voor de Norfolks op € 65 vast te stellen. Tevens zal het VFR hieraan moeten worden aangepast.

              Het is niet duidelijk welke berekening aan het bedrag van €65 berust.

              Bij de aankeuringen hebben het inschrijfbedrag van de KCM genomen  Tot nu toe zijn de aankeuringen kostendekkend geweest. Het bestuur wil de Aankeuring zo laag drempelig houden. Om zodoende zoveel mogelijk Norfolks in te zetten voor de fokkerij.

              De penningmeester heeft dit in de begroting opgenomen. Wellicht is enige verhoging wenselijk. Maar € 65 is ontmoedigend en zal niet bijdragen aan het verbreding van de zo gewenste genenpoel.  
Het verenigingsfokreglement heeft betrekking op de fokkerij en is niet bedoeld om arbitraire bedragen tot wet te verheffen.

Het bestuur adviseert de vergadering dit voorstel niet aan te nemen. 
   

Ad 9:     Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur Art. 1 lid a,b,c en f – Art. 1A lid 1 d, Art. 2 lid 1+2 Artikel 3 lid 1,2,4,5 Artikel 4 en volgend, eisen we publicatie van de al dan niet verkorte notulen van alle bestuursvergaderingen met terugwerkende kracht van 1 januari 2018.

De Wet Openbaarheid van Bestuur is alleen van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen zoals:
              * de Rijksoverheid, bijvoorbeeld een ministerie;  * gemeenten;* provincies;
               * waterschappen en publiekrechtelijke organisaties.
  Verenigingen zijn privaatrechtelijk rechtspersonen, daarom ontvalt aan uw eis iedere grond

Ad 10:   We brengen het volgende voorstel tot aanwijzing van keurmeesters voor onze KCM ter stemming.

 1. Een 3-jaarse cycles met in jaar 1 een Engelse keurmeester, jaar 2 een Nederlandse keurmeester en in jaar 3 een Europese keurmeester niet zijnde Engels of Nederlands.
 2. Leden kunnen schriftelijk keurmeesters voordragen tot uiterlijk 3 weken voor een ALV. Dit wordt duidelijk in het clubblad gepubliceerd.
 3. Het bestuur selecteert uit de voorgedragen keurmeesters een lijst van 5 kandidaten
 4. Tijdens de ALV kunnen de aanwezigen stemmen over de door het bestuur aangedragen 5 keurmeesters (voor de KCM van het daaropvolgende jaar) waarna het bestuur in de gekozen volgorde de keurmeester(s) benaderd.

Dit bovenstaande voorstel is overgenomen van de West Highland White Club Nederland en is daar afgeschaft om dat het niet te doen was om het schema aan te houden.
Tot op heden hebben wij de fokkers altijd geconsulteerd. Vervolgens is het resultaat afhankelijk geweest van de ruimte op de begroting, beschikbaarheid van de kandidaten , objectiviteit, nationaliteit (wisselend ritme per show) en het aantal keren dat een keurmeester de clubmatch heeft gekeurd.
De penningmeester neemt dat op in zijn begroting en deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Ad 11:   Bestaat er een geschillencommissie conform de statuten artikel 18 lid d en zo ja, wie hebben hierin zitting?

Tot nu toe is er geen voorstel gedaan om een geschillencommissie in te stellen. Ook is een geschillencommissie geen verplichting maar een mogelijkheid.

Ad 12: Rondvraag. 

Sluiting.