Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  25 april 2021. Aanvang 11.00 uur.
Op 25 april houdt de Norfolk Terrier Club Nederland om 11:00 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Vanwege de beperkingen vanwege COVID-19 zal de vergadering dit jaar online plaatsvinden. 

Via onderstaande link kunt u deelnemen.  15 minuten voor aanvang van de vergadering zullen we hier de link plaatsen waarmee u kunt deelnemen. De vergadering zal worden gehouden via Google Meet. U hoeft hier geen software voor te installeren.
https://www.norfolk.nl/algemene-ledenvergadering-2021/

Met vriendelijke groet, Roger Heykoop. 

Mochten de corona maatregelen het onverhoopt toelaten : Locatie: Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest. 

Opening

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2020 (gepubliceerd in Norfolk Nieuws Voorjaar 2021)
 3. Jaarverslag 2020. (wordt ter vergadering uitgereikt/voorgelezen. Digitaal op te vragen bij de secretaris, wordt tevens gepubliceerd drie weken voor de ALV op de website)
 4. Financieel Verslag 2020. In 2 delen : 1 jan. t/m/ 14 juli – penningmeester R. Grouwstra. 15 juli tot 31 december 2020 – Roger Heykoop/
  Jaarrekening 2020 en begroting 2021. (wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de penningmeester).
  Vaststellen mandaat penningmeester. 
 5. Verslag Kascommissie . Dave van Zandvoort en Marja Meijer over 2019. Marja Meijer en Erna de Reus over 2020.
 6. Benoeming Kascommissie voor 2021. Erna de Reus en dhr. Walther de Theije. Reserve Loed Brinkmann 
 7. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2021 niet te verhogen. 
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend volgens het rooster van aftreden: 
  Corien Oostinga. Stelt zich niet meer beschikbaar. 
  Het Bestuur stelt voor om mw. Irma de Theije te benoemen als bestuurslid.
  Tegenkandidaten:
  Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moeten tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.
 9. Verslag melding Ziekte en Overlijden. Pupinfo en Herplaatsing
 10. Evaluatie Verenigingsfokreglement (VFR). Wijziging in tekst. Aankeuring vanaf 9 maanden voor het leven goedgekeurd. Artikel :   
 11. Verslag en voortgang: Crowd funding onderzoek dr. F. van Steenbeek 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.