Aangepaste agenda 5 september 2020

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 april 2020Aanvang 11.00 uur.

Locatie: Manege de Selevia Hoeve, Kooike 2, Werkendam in het Nationaal Park de Biesbosch.

Aanvang 11.00 uur. Zoals afgesproken voor de extra ALV van 19 maart en de jaarlijkse A. l. V .van 19april 2020, zal ook nu de vergadering geleid worden door de hr. J. Coppens, coördinator van de deskundigenpool van de Koninklijke Kennelclub Cynophilia.

Agendapunt 8. Bestuursverkiezing. Wegens defungeren van onze penningmeester, mevrouw Rina Grouwstra, stellen wij voor om te benoemen als penningmeester dhr. R. Heykoop. 

De volgende wijzigingen zijn nu aangevuld op de agenda. zing

Opening1. Vaststellen onafhankelijke voorzitter dhr J. Coppens. lMededelingen en ingekomen stukken. 2. Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2019 (gepubliceerd in Norfolk Nieuws Zomer 2019)3. Jaarverslag 2019. (wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij de secretaris, wordt tevensgepubliceerd op de website)4. Financieel Verslag 2019.
Jaarrekening 2020 en begroting 2020. (Gepubliceerd in het Voorjaarsnummer van het Norfolk Nieuws, wordt ter vergadering uitgereikt. Digitaal op te vragen bij R. Grouwstra).
Vaststellen mandaat penningmeester. 5. Verslag Kascommissie6. Benoeming Kascommissie7. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2021 niet te verhogen. 8. Bestuursverkiezing.
Het Bestuur van de NTCN stelt voor om mw. I. van Loo te benoemen als Commissaris Algemene Zaken. 

Het bestuur van de NTCN stelt voor om dhr. R. Heykoop te benoemen als penningmeester.

Statutair is aftredend mevr. M. Brinkmann. Zij stelt zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten:
Een voordracht van tien of
 meer stemgerechtigde leden moeten tenminste één week voor de vergaderingschriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.

    9.   Keurmeester KCM 2021. 

  10.  De voorstellen van de Extra Algemene Vergadering. Zie extra bulletin Norfolk Nieuws 2020. 
  11.  Verslag melding Ziekte en Overlijden.

12.  Verslag: Crowd funding onderzoek dr. F. van Steenbeek. 

13    Verslag Pupinfo en herplaatsing.

14.   Rondvraag en Sluiting

Roger Heykoop stelt zich voor: 

De hr. Roger Heykoop was in de jaren 90 oprichter van een van de grootste webhostingproviders van Europa, daarna is hij lead architect en ontwikkelaar Digi-D geweest en als ondernemer betrokken geweest bij diverse startups. Roger helpt daarnaast ondernemers met het uitvoeren van plannen mbt. softwareontwikkeling.

Roger Heykoop en zijn vrouw Catelijne zijn sinds 2017 in het bezit van een Norfolk Terrier.